Sportakkoord

Van Nationaal Sportakkoord naar Ons Sportakkoord

Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks de voordelen zijn er groepen mensen die nooit sporten en bewegen. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Daarom is er in de zomer van 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten waarin zes ambities staan beschreven. Om deze ambities te realiseren is aan alle gemeenten in Nederland gevraagd samen met hun sport- en beweegaanbieders, inwoners en maatschappelijke partners lokale sportakkoorden te sluiten.

En uiteraard hebben de betrokken partijen uit de gemeente Wijk bij Duurstede hier gehoor aan gegeven. In de herfst van 2019 is ‘Ons Sportakkoord‘ ontwikkeld. Geen papieren tijger, maar een concrete en praktische invulling van drie ambities. Deze drie ambities zijn gezamenlijk gekozen door de 35 aanwezigen tijdens de inspiratiesessie. Het hoofddoel van Ons Sportakkoord:

Zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen met plezier sporten en bewegen.

Het Sportakkoord

Op 9 december 2019 is Ons Sportakkoord ondertekend, waardoor we in 2020 aan de slag kunnen! Er is een kerngroep samengesteld met enthousiaste mensen met een brede blik uit de 3 dorpskernen en vanuit verschillende werkvelden. Deze kerngroep zal de aanvragen beoordelen, de financiën verdelen en daarnaast de projecten en activiteiten monitoren, evalueren en waar nodig ondersteunen.

De digitale versie van Ons Sportakkoord kunt u hier downloaden.

 

De kerngroep:
 • Tobias Wijnmaalen (coördinator buurtsportcoaches)
 • Mieke Damen (SVL Langbroek)
 • Johan van Basten (vakleerkracht basisonderwijs)
 • Ad de Jong (Tennis Cothen)
 • David Bouwmeester (eerstelijnszorg en sportschool)
 • Jorike Olde Loohuis (gemeente)

De gekozen ambities

In Ons Sportakkoord is gekozen om aan de slag te gaan met de volgende drie ambities:

1. Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur

Alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken, doordat de financiële en organisatorische basis goed is. Aanbieders kunnen zich richten op verbreding van hun aanbod. Iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Dit vraagt aandacht van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers. Ook om misstanden te voorkomen.

Voorbeelden

Gymnastiek- en turnvereniging Levitas die een wandelgroep opstart. CDW en SVF hebben gezamenlijk Walking Football opgezet. SVF en Levitas volgen via de Rabobank een traject om te zorgen dat hun vereniging toekomstbestendig is.

2. Meer en beter bewegen voor kinderen van 0-12 jaar

Meer kinderen bewegen dagelijks 1 uur matig intensief én gymmen of sporten 3 x per week. Hierdoor nemen hun motorische vaardigheden toe. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

Voorbeelden

De buurtsportcoaches organiseren activiteiten voor basisschoolkinderen, zoals de Koningsspelen, Wijkse Spelen en het Wijks Kinderspektakel. Ook ondersteunen zij scholen met de MQ Scan om meer inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling van kinderen. Vanuit het jongerenwerk wordt de buitenspeeldag georganiseerd en een aantal scholen doet mee aan de Daily Mile.

3. Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen

Iedere inwoner uit de gemeente Wijk bij Duurstede kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie vormen hierbij geen belemmering.

Voorbeelden

Er is een beweeggroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Vanuit het E&E gasthuis kunnen mensen uit de wijk en vanuit het E&E meedoen aan een het ommetje. De website Uniek Sporten matcht de vraag naar en het aanbod van sporten voor mensen met een beperking. Hier staat het aanbod in de gemeente Wijk bij Duurstede ook op.

Reguliere subsidie aanvragen

De stappen bij het aanvragen van een subsidie:

Subsidie aanvragen 2022

Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

Voor de uitvoering van activiteiten en projecten in het kader van Ons Sportakkoord stelt het Rijk voor 2020 t/m 2022 € 20.000 per jaar beschikbaar. Heeft u een project dat past binnen één van de drie ambities, dan kunt u via dit online formulier (alleen op tablet en computer zichtbaar) een aanvraag doen voor een subsidie. Daarbij is het belangrijk dat u zich houdt aan de criteria die de kerngroep heeft opgesteld. Voor de beoordeling van de aanvragen hanteert de kerngroep dit toetsingskader. De kerngroep zal het bedrag van € 20.000 zoveel mogelijk over meerdere projecten/activiteiten verdelen.

De kerngroep komt twee keer per kalenderjaar bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing te nemen over de ingediende subsidieaanvragen. Het eerstvolgende moment waarop de kerngroep bij elkaar komt is in september 2022 en het tweede moment is in januari 2023. De uiterste inleverdatum voor een subsidieaanvraag voor de eerste ronde is 31 augustus 2022 en voor de tweede ronde is dit 31 december 2022.

Vaststelling subsidie 2022

Als uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) is toegekend dan bent u achteraf verantwoording verschuldigd over de besteding van de door u ontvangen subsidie. De vaststelling van de subsidie over 2022 vindt plaats aan de hand van door u aan te leveren jaarstukken:
– evaluatieverslag
– betalingsbewijs materialen (bonnetjes en rekeningen)

Deze jaarstukken dienen uiterlijk 31 december 2022 (aanvraag in eerste ronde van 2021) of uiterlijk  31 juli 2023 (aanvraag in tweede ronde van 2022) in ons bezit te zijn en kunnen gemaild worden naar: sportakkoord@stichtingwijksport.nl

Deadline
Om uw subsidieaanvraag mee te kunnen nemen voor augustus 2022, dient deze uiterlijk 31 augustus 2022 door ons te zijn ontvangen.

Criteria
We nemen alleen subsidieaanvragen mee in de besluitvorming als deze voldoen aan de volgende criteria: 

 1. De aanvrager is een organisatie en gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 2. De aanvraag past binnen een van de drie ambities.
 3. De aanvraag wordt gebruikt voor nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.
 4. Bij de aanvraag dient u een begroting indienen. Hiervoor kunt u dit begrotingsformat gebruiken. Deze begroting dient u in het aanvraagformulier te uploaden.
 5. Het online aanvraagformulier (alleen op tablet en computer zichtbaar) is volledig ingevuld en door ons ontvangen.

Beslistermijn
Uiterlijk 30 september ontvangt u per mail een terugkoppeling van de kerngroep.

 Vragen
Heeft u vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kerngroep via sportakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-17413517
 

Belangenverstrengeling en persoonlijke belangen

 Als één van de kerngroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

  Aanvraagformulier


  Contactgegevens

  Ambitie

  Onder welke van de 3 ambities uit Ons Sportakkoord valt uw subsidieaanvraag (meerdere ambities zijn mogelijk)?

  Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuurMeer en beter bewegen voor kinderen van 0 – 12 jaarZonder belemmeringen bewegen voor iedereen (inclusief sporten en bewegen)

  Activiteit

  Per ambitie zijn er al activiteiten bedacht die in Ons Sportakkoord staan. Het is ook mogelijk een subsidieaanvraag te doen voor een activiteit die nog niet in Ons Sportakkoord staat, maar wel bijdraagt aan één van de 3 ambities. Geef aan of het een bestaande activiteit is die al in ons Sportakkoord is opgenomen of een nieuwe.

  Bestaande activiteitNieuwe activiteit

  Omschrijving activiteit

  Geef een korte omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

  Voor welke doelgroep(en) is de activiteit?

  Welke partners zijn betrokken? Wat is de taakverdeling en welke verantwoordelijkheid heeft elke partner?

  Wat is het tijdspad? Wanneer begint de activiteit, hoe vaak vindt de activiteit plaats, wanneer eindigt de activiteit, etc.

  Waar vindt de activiteit plaats?

  Moet er een buurtsportcoach betrokken worden? Zo ja, wat is zijn/ haar rol?

  Wat is de haalbaarheid van deze activiteit? (Zijn er factoren die de activiteit kunnen vertragen of bemoeilijken bijv. een vergunningaanvraag)?

  Op welke manier wordt er tijdens en na de activiteit geëvalueerd?

  Bijlages

  Upload uw gespecificeerde begroting (alleen PDF of Excel bestanden, kleiner dan 10mb).

  Upload extra bestand zoals bijvoorbeeld een toelichting op uw aanvraag (alleen PDF of Word bestanden, kleiner dan 10mb).

  Aanvullende opmerkingen

  *U ontvangt een kopie van dit ingevulde formulier in uw e-mailadres. Als u geen mail heeft ontvangen dan kan deze in de spam box terecht zijn gekomen.

  Ondersteuning en vragen

  Over het Sportakkoord

  Ondersteuning en vragen

  Vanuit de kerngroep kunnen we u ook adviseren en ondersteunen in het aanvragen van extra financiering d.m.v. andere fondsen of subsidies. De Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede heeft Ons Sportakkoord ook ondertekend en denkt graag mee. Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning, dan kunt u  contact opnemen met Tobias Wijnmaalen (coördinator team buurtsportcoaches) via sportakkoord@stichtingwijksport.nl   of 06-17413517. Hij kan u ook verder helpen met alle andere vragen op het gebied van sport en bewegen binnen Wijk bij Duurstede.

   

  Voor sportverenigingen

  Voor sportverenigingen is er nog specifieke ondersteuning binnen het sportakkoord, passend bij ambitie 1: Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur. In 2020 en 2022 krijgen we hiervoor ondersteuning van Lokale adviseur Sport Swer Elbertsen.  In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt in 2020 een behoeftepeiling gehouden onder alle sportverenigingen. Waar zitten de knelpunten en kansen en hoe kunnen we hier op inspelen? Vanuit deze behoeftepeiling gaan we kijken met welke services de vereniging optimaal ondersteund kan worden. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Meer informatie over de services vindt u hier. Komt u graag in contact over verenigingsondersteuning dan kunt u contact opnemen met Roben Schenk (buurtsportcoach) via Roben@stichtingwijksport.nl of 06-33567036.

  Veel gestelde vragen:

  Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

  U kunt een subsidieaanvraag indienen door het online aanvraagformulier op deze website volledig in te vullen. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag onderbouwt dient te zijn van een gespecificeerde begroting (zie voorbeeld begrotingsformat)

  Tot wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?

  De uiterste inleverdatum voor een subsidieaanvraag voor de eerste ronde is 31 augustus 2022 en voor de tweede ronde is dit 31 december 2022. De kerngroep komt twee keer per kalenderjaar bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing te nemen over de ingediende subsidieaanvragen. Het eerstvolgende moment waarop de kerngroep bij elkaar komt is in september 2022 en het tweede moment is in januari 2023. 

  Aan welke criteria moet mijn subsidieaanvraag voldoen?

  We nemen alleen subsidieaanvragen mee in de besluitvorming als deze voldoen aan de volgende criteria:

  1. De aanvraag past binnen een van de drie ambities.
  2. De aanvraag voldoet aan de criteria van het toetsingskader.
  3. Het online aanvraagformulier is volledig ingevuld en ingediend.
  4. De aanvraag dient onderbouwt te worden door een gespecificeerde begroting (zie voorbeeld begrotingsformat).
  Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

  Voor de uitvoering van activiteiten en projecten in het kader van Ons Sportakkoord stelt het Rijk voor 2020 t/m 2022 € 20.000 per jaar beschikbaar. De kerngroep zal het bedrag van € 20.000 per jaar zoveel mogelijk over meerdere projecten/activiteiten verdelen. Rekening houdend met  bovenstaande uitgangspunten, bent u verder vrij in de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt.

  Wanneer krijg ik een terugkoppeling van mijn subsidieaanvraag?

  Uiterlijk een maand na de sluitingstermijn voor een subsidieaanvraag hoort u of uw aanvraag goedkgeurd of afkeurd is en welk subsidiebedrag u voor uw project ontvangt.

  Resultaten 2020-2021

  Bekijk de goedgekeurde aanvragen

  Goedgekeurde aanvragen
  1. Stichting Wijksport en Stichting Binding: Sport- en spelactiviteit voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
   met ‘druk gedrag’ die moeilijk aansluiting vinden bij een reguliere sportclub.
  2. Stichting Binding: Sport- en spelmateriaal om het sporten en bewegen meer onder de jeugd te
   stimuleren tijdens de buurtsportactiviteiten.
  3. Volleybalvereniging Langbroek: Het opstarten van een gezonde volleybalvereniging.
  4. SBS Sport: Het stimuleren om ouderen in beweging te krijgen door het bestaande aanbod te
   verbeteren en uit te breiden.
  5. Kind & Co: Pedagogisch medewerkers van Kind & Co, Partou en De Kresj worden getraind in de
   methode ‘Beweegkriebels’ om meer en beter te bewegen met kinderen van 0-4 jaar.

  6. Sante Partners, Kwintes, Abrona en Daily-Fit: het ontwikkelen van een positieve leefstijlverandering bij kwetsbare inwoners van Abrona, Kwintes en Sante.
  7. CDW: promotie en ledenwerving G voetbal.
  8. Fortissimo: Organiseren van de Cothense beachweken zomer 2021.
  9. KV Dorestad: ledenwerving voor het kanovaren in de gemeente Wijk bij Duurstede
  10. Natuurlijk Heel Leuk: het organiseren van een natuur- en buitenspeelweek in de zomer van 2021
  11. Quarijn: het realiseren van een duofiets en het stimuleren van het fietsen van medewerkers en familie met ouderen.
  12. Spelerij Maatjes: het realiseren van een duikelrek met 6 stangen op het sportpark Mariënhoeve waardoor er voor kinderen een extra mogelijkheid ontstaat voor beweging en spel.
  13. SVL voetbal: het organiseren van een jubileum feestdag van SVL voetbal.
  14. Volleybalvereniging SV Bourgondië: een kwaliteitsimpuls van de volleybalspeeltuin voor 3 tot 6 jarigen en het werven van nieuwe leden.
  55 plussers Wijksport

  Contact

  Neem contact op met Stichting Wijksport